【iOS APP】HDR Portrait 口袋藝術肖像機

Dr.愛瘋軟體簡介照片

這款軟體能將你的 Apple 設備變成令人難以置信的藝術肖像機。

其使用出色的技術來檢測照片上的面部並將其與背景分離。檢測到的臉部會表現出具有表現力的HDR效果。同時,在肖像背後的背景上也運用了驚人的藝術效果。提供許多令人印象深刻的焦點背景效果,例如不同類型的模糊,具有各種形狀的散景等。

主要特色:

 • 專門用於處理肖像
 • 自動檢測肖像臉部並獲得更好的效果
 • 基本工具包包含許多準備好的設置預設,可用於將不同的設置組合快速應用於拍攝的照片
‎HDR Portrait
‎HDR Portrait
Developer: Maxim Chernousov
Price: $130.00+
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot
 • ‎HDR Portrait Screenshot

大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。