【iOS APP】Matrix Numerics 數字線性代數軟體

Dr.愛瘋軟體簡介照片

這是一款數字線性代數軟體,具有簡單且友好的用戶界面,旨在快速為您提供涉及矩陣和向量的線性代數結果。它使用SwiftLAN引擎計算矩陣分解並計算向量動力學。

主要特色:

 • 由學者開發。
 • 用於Swift中的原生科學計算和模組建立。
 • 框架中的每個算法都經過廣泛的研究,開發和調試。
 • 可以幫助處理向量時的計算。
 • 只需輕輕一點,即可識別系統/矩陣的特定屬性。
 • 所有矩陣計算都是在功能強大的A系列Apple芯片上進行的。
 • 無需連接網路。
‎Matrix Numerics
‎Matrix Numerics
Developer: Horacio Sanchez
Price: $70.00
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot
 • ‎Matrix Numerics Screenshot

大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。